algemene voorwaarden

1. algemeen

1.1 emfa advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Hengelo. Onderdeel daarvan maakt uit de natuurlijke persoon M. van Vliet. emfa advocatuur stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan de eenmanszaak emfa advocatuur, daaronder ook begrepen vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van die natuurlijke en rechtspersonen, die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege emfa advocatuur zijn betrokken, eenieder die door emfa advocatuur wordt ingeschakeld en eenieder voor wie emfa advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.

1.4 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of de strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2. opdracht

2.1 Uitsluitend emfa advocatuur geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatste geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart emfa advocatuur tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Iedere partij kan de overeenkomst van opdracht – onder opgave van redenen – voortijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen.

2.3 emfa advocatuur kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van een opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden zonder opdrachtgever daarover in te mogen lichten. Door het geven van de opdracht aan emfa advocatuur geeft opdrachtgever aan hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.

3. tarieven, kosten, declaraties, betalingen en derdengelden

3.1 De werkzaamheden worden, gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden, omzetbelasting en verschotten, in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium berekend worden aan de hand van het aantal gewerkte (delen van) uren vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief. Algemene kantoorkosten worden niet in rekening gebracht. De deelnemer behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Een voorschot op het honorarium en de verschotten kan worden verlangd.

3.2 De (voorschot)declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze wettelijke rente en alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

3.3 Alleen betaling door overmaking op een ten name van emfa advocatuur gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

3.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, bestaat het recht de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten danwel te beëindigen. emfa advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden.

3.5 emfa advocatuur is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot met de oudste openstaande declaratie te verrekenen.

3.6 Gelden die emfa advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een derdengeldenrekening. Over gelden op de derdengeldrekening wordt geen rente vergoed.

4. archivering

4.1 Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de opdracht bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

5. aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van emfa advocatuur is steeds beperkt tot het bedrag dat de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitbetaalt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door emfa advocatuur voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte en ontvangen honorarium met een maximum van 25.000,- euro. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Van Vliet aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door emfa advocatuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Van Vliet in verband met die verzekering draagt.

5.2 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever niet binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, emfa advocatuur aansprakelijk heeft gesteld.

6. inschakeling derden

6.1 emfa advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk voorafgaand overleg met de opdrachtgever gevoerd worden en zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van welke aard ook van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart emfa advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van emfa advocatuur.

6.2 Indien voornoemde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, verklaart de opdrachtgever nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan emfa advocatuur tevens de bevoegdheid en de instemming van de opdrachtgever inhoudt richting emfa advocatuur om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

7. toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op de dienstverlening door emfa advocatuur is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is te vinden op de website www.emfa-advocatuur.nl. Ingeval van een klacht dient de opdrachtgever deze in eerste instantie op de wijze als omschreven in de kantoorklachtenregeling aan emfa advocatuur kenbaar te maken, waarop deze op de eveneens in genoemde regeling beschreven wijze door emfa advocatuur zal worden behandeld.

7.2 emfa advocatuur neemt ook deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur die van toepassing is bij het eenzijdig optreden als advocaat en de klachtenregeling van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) die van toepassing is in het geval van werkzaamheden verricht als mediator.

7.3 Wanneer emfa advocatuur er niet in slaagt eventuele klachten van de opdrachtgever over de dienstverlening tot een oplossing te brengen via de kantoorklachtenregeling, dan kan de opdrachtgever de klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur dan wel de vFAS.

7.4 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/ of uitvoering van de dienstverlening van emfa advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, welke worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur respectievelijk de vFAS worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur respectievelijk het klachtreglement vFAS. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van de incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

7.5 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die niet via de kantoorklachtenregeling zijn verholpen, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Versie: 1 februari 2019

marleen van vliet IS LID VAN DE VERENIGING VAN FAMILIERECHT ADVOCATEN EN SCHEIDINGSMEDIATORS (VFAS).

© 2019 emfa advocatuur